ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติพระอรหันต์อุปคุตเถระ

ประวัติพระอรหันต์ อุปคุตเถระ

ศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทย (ศาลายา) ขอเชิญสาธุชนร่วมบูชา พระอุปคุต เพื่อระดมทุนก่อสร้าง รัตนปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ตำนานเรื่อง พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม คือพระเถระที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วกว่า ๑๐๐ ปี มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากพญามาร มีตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระอุปคุตมากมาย พระอุปคุตถูกกล่าวถึงในคัมภีร์หลายเล่ม เช่น คัมภีร์อโศกอวทาน กล่าวถึงพระอุปคุตในอดีตชาติที่เกิดเป็นพญาวานร คอยปรนนิบัติดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ อยู่บนไหล่เขาแห่งหนึ่ง รู้จักการเจริญสมาธิ หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพาน ๑๐๐ ปีพญาวานรตนนั้นได้กำเนิดขึ้นเป็นมนุษย์นามว่า “อุปคุปต์” และออกบวช ในปฐมสมโพธิกถา คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเล่มหนึ่ง ได้กล่าวถึงพระอุปคุตว่าเป็นผู้มีปฏิปทานดำเนินไปในทางสันโดษ มักน้อย ท่านจึงหลีกหนีความวุ่นวายของโลกมนุษย์ไปเนรมิตปราสาทที่สร้างด้วยแก้ว ๗ ประการ ขึ้นในท้องมหาสมุทรหรือสะดือทะเล เพื่อบำเพ็ญฌานสมาบัติอย่างเคร่งครัด งดเว้นจากการฉันภัตตาหารโดยสิ้นเชิงจนร่างกายผ่ายผอม โดยพระอุปคุตจะกลับขึ้นมายังโลกมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีผู้นิมนต์หรือขึ้นมาบิณฑบาต โปรดสัตว์เป็นครั้งคราว  

ทั้งคัมภีร์อโศกอวทานและปฐมสมโพธิกถาได้กล่าวถึงเหตุการณ์พระอุปคุตผจญมารตนหนึ่งนามว่า ท้าวปรนิมมิตวสวัตดีมาราธิราช หรือ วสวัตดีมาราธิราช เมื่อครั้งที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัดงานสมโภชฉลองพระสถูปเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ในชมพูทวีปอย่างยิ่งใหญ่ พระเจ้าอโศกมหาราชเกรงว่าอาจจะเกิดภัยอันตรายหรืออุปสรรคในการบำเพ็ญกุศลจึงได้เรียนปรึกษาขอความเห็นจากพระเถรานุเถระ เมื่อที่ประชุมสงฆ์ทราบเรื่องจึงมีมติให้นิมนต์พระอุปคุตซึ่งบำเพ็ญฌาณสมาบัติอยู่ในมหาสมุทรขึ้นมาป้องกันภัยจากพญามาร

เนื่องด้วยพระอุปคุตบำเพ็ญฌานอยู่ใต้ท้องมหาสมุทร ลักษณะของพระอุปคุตจึงมีใบบัวปรกอยู่บนศีรษะและก้านใบบัวยาวต่อเนื่องจากใบบัวตลอดบริเวณหลังจรดที่นั่ง

 

ศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทย ศาลายา ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมหล่อพระอุปคุตเพื่อระดมทุนสร้างรัตนปราสาทเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อานิสงค์ของการบูชาพระอุปคุตจะทำให้ผู้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายและอุบัติเหตุ อยู่เย็นเป็นสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ค้าขายดี มีโชคลาภวาสนา โดยมีพิธีหล่อพระอุปคุตในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทย ศาลายา โทร ๐๒-๔๘๒-๑๘๙๗ศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทย
  เลขที่ 249 หมู่ 1 บ้านวัดสุวรรณ, เขต  ศาลายา
แขวง พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม     รหัสไปรษณีย์ 73170
เบอร์โทร :  02 482 1897     มือถือ :  แม่ชีอนันตา นาคบุญ โทร 094 394 1654, 094 939 8956, หรือผู้การไข่ตุ๋น 062 452 5665
อีเมล์ :salaya.thainun@gmail.com